SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz.11.30. Zgłoszenie dziecka powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą chrztu. Rodzice przychodzą z aktem urodzenia dziecka.

Przez Chrzest Święty człowiek jest włączony do Kościoła, staje się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne.

Powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno wyrażają to Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

Ze względu na zmianę programową w szkołach na terenie naszej diecezji w tym roku nie odbywa się przygotowanie do I Komunii Św. Dzieci będą przyjmować ten sakrament w klasie III.

Sakrament Bierzmowania przyjmuje młodzież w kl.III gimnazjalnej i starsza. Przygotowania do jego przyjęcia rozpoczniemy jesienią br.

Chęć zawarcia sakramentalnego małżeństwa zgłaszamy nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu. W tym terminie zgłaszamy się też do kancelarii parafialnej na spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Nauki przedmałżeńskie można odbyć poza parafią zamieszkania ale należy wziąć od ks. Proboszcza skierowanie na nauki i spotkania w Poradni Rodzinnej.