SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz.11.30. Zgłoszenie dziecka powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą chrztu. Rodzice przychodzą z aktem urodzenia dziecka. Rodzice chrzestni spoza parafii dostarczają zaświadczenia że mogą pełnić rolę chrzestnego lub chrzestnej.

Przez Chrzest Święty człowiek jest włączony do Kościoła, staje się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne.

Powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno wyrażają to Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

Ze względu na zmianę programową w szkołach na terenie naszej diecezji w tym roku nie odbywa się przygotowanie do I Komunii Św. Dzieci będą przyjmować ten sakrament w klasie III.

Sakrament Bierzmowania przyjmuje młodzież w kl.III gimnazjalnej i starsza. Przygotowania do jego przyjęcia rozpoczniemy jesienią br.

Chęć zawarcia sakramentalnego małżeństwa zgłaszamy nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu.

W tym terminie zgłaszamy się też do kancelarii parafialnej na spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Przynosimy ze sobą dowody osobiste oraz jeśli ktoś był ochrzczony poza parafią ślubu metrykę chrztu. Ma ona ważność 6 miesięcy. Na metryce będzie też wpis o przyjętym sakramencie bierzmowania. Jeśli by tego wpisu nie było należy dostarczyć potwierdzenie jego przyjęcie z parafii, gdzie był udzielony. Nauki przedmałżeńskie oraz spotkania w Poradni Rodzinnej można odbyć poza parafią zamieszkania ale należy dostarczyć potwierdzone przez parafię prowadzącą wypełnione zaświadczenia. Nie tolerujemy nauk internetowych!

Na miesiąc przed zawarciem małżeństwa zgłaszamy się, by mogły zostać wygłoszone zapowiedzi. Wymagane są przynajmniej dwie zapowiedzi. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi wystawia Parafia, w której ślub się odbędzie. Po wygłoszonych zapowiedziach w innej Parafii należy wziąć dokument potwierdzający ich wygłoszenie. Dostarcza się go do parafii w której odbywa się ślub. Przy małżeństwie konkordatowym należy na 3 miesiące przed datą ślubu wziąć dokumenty z USC potwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa.